Units of Data

PB

Petabyte

TB

Terabyte

kB

Kilobyte

MB

Megabyte

GB

Gigabyte